Regulamin sklepu internetowego goldenshark.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod
adresem www.goldenshark.pl ,tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu,
będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług sklepu internetowego,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw
konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z
wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w
regulaminie ustalonych.


I. Postanowienia Ogólne


1. Właścicielem Sklepu jest Marcin Micuła GOLDENHARK z siedzibą w Brzegu (49-300) przy ul.
Wileńskiej 40/12A, będący zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadający numer
identyfikacji podatkowej: NIP 9691334405 oraz numer statystyczny: REGON 160222736.
2. Goldenshark.pl jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż sprzętu i akcesoriów związanych z
poszukiwaniem minerałów. W szczególności sprzedaż obejmuje płucznie, przesiewacze i specjalistyczne
gumy robione na wymiar, lub gotowe, miski, sita, pompy i akcesoria gotowe lub na zamówienie. Każda z
wymienionych kategorii posiada podkategorie szczegółowo wymienione na stronie internetowej sklepu.
Niniejszy katalog jest przykładowy i nie jest zamknięty. Ewentualne poszerzenie asortymentu sklepu
zostanie ogłoszone klientom na stronie internetowej sklepu.
3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem poczta@goldenshark.pl lub pod numerem telefonu 692027708.
4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
1) zapoznania się z asortymentem Sklepu,
2) sprzedaży Produktów,
3) prowadzenia Konta Klienta.
4. Wymagania techniczne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu:
1) Urządzenie z dostępem do Internetu;
2) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;
3) Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne
konto e-mail.
4) Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sklep Internetowy w sposób
zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

II. Definicje


Konto(Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi
osobowymi, zarządzać stanem złożonych Zamówień oraz składać Zamówienia po zalogowaniu bez
konieczności podawania swoich danych osobowych.
Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie
jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca– Marcin Micuła GOLDENHARK z siedzibą w Brzegu (49-300) przy ul. Wileńskiej 40/12A,
będący zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadający numer identyfikacji podatkowej:
NIP 9691334405 oraz numer statystyczny: REGON 160222736.
Klient– osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu
Internetowego.
Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.goldenshark.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z
pozostałych Usług Sklepu.
Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;
Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie.
Formularz rejestracji– jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez
Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez
Usługodawcę na stronie Sklepu;
Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do
zakupu i ich ilości oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym np. ilości
produktów.
Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą.


Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem
Sklepu internetowego, której przedmiotem są Produkty.
Ustawa– Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Kodeks Cywilny (KC)– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016, poz. 380).

III. Zakładanie Konta


1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu
oraz złożeniem zamówienia.
2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez
Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu przez Użytkownika, jego adresu
poczty elektronicznej.
3. Użytkownik może podać numer telefonu komórkowego.
4. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
5. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta.
Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.
6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu
komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.
7. Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie
informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie
Newslettera.
8. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką
Prywatności.
9. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu
osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.
10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy
tym do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych.
11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta
Produktów, w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu "Moje Konto", chyba że inny tryb przekazywania
danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca
uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
12.Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu "Moje Konto". W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane
zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych
roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających
ze zrealizowanych zamówień.


IV. Zakupy w Sklepie


1. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, wyrażonymi w złotych
polskich, wraz z podatkiem VAT.
2. Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty
dostawy towaru.
3. Wybrany towar należy dodać do Koszyka w Sklepie.
4. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
zamówienie oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia nie jest zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i jest
wstrzymane do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do
realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości elektronicznej na Adres e-mail, która zawiera oświadczenie o przyjęciu zamówienia i
przystąpieniu do jego realizacji.
7.Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący otrzyma potwierdzenie w zawarcia umowy w formie paragonu fiskalnego, jeżeli nie
poinformuje Sprzedającego o chęci otrzymania faktury VAT wraz z danymi do wystawienia faktury w
treści wiadomości do Zamówienia.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w danych do faktury podanych przez Kupującego.
10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez
rejestracji poprzez podawanie swoich danych każdorazowo przy kolejnym zamówieniu.
11. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych
do realizacji Umowy Sprzedaży.
12. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu
jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o
wyglądzie i właściwościach Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych
w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego
Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków
oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest
strona internetowa Sklepu.

V. Płatność oraz dostawa


1. Obecnie dostępne u Sprzedawcy metody płatności to:
1) Przedpłata na konto (przelew bankowy) tj. 81 1050 1490 1000 0090 6495 2899;
2) Płatność za pobraniem;
3) Płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24, także za pomocą kart płatniczych;
– operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
2. Przesyłki „za pobraniem” dostępne są tylko dla klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto.

3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za
pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska.
VI. Wykonanie umowy
1. Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie
zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza
jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia
Umowy.
3. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy, wstrzymuje się on z realizacją zamówienia do
momentu otrzymania płatności na odpowiednio rachunku bankowym bądź otrzymaniu informacji o
zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych.
4. W przypadku braku otrzymania kwoty płatności lub braku informacji od operatora płatności
internetowych do 7 dni od skutecznego złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.
Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.
5. Większość oferowanych produktów wykonywanych jest na indywidualne zamówienie dlatego czas
realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru, ilości zamówień wynosi od 3 do 15 dni
roboczych, przesyłka kurierska zasadniczo trawa 24h-48h.
6. Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo
określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym
na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.


VII. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Produktu).


1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin
ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
(inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć korzystając ze wzoru formularza,
którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest
uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął
jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


VIII. Obowiązki spoczywające na Konsumencie


1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wskazał, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który
zagwarantuje jego bezpieczny transport. Produkt należy odnieść lub odesłać na adres:

GOLDENSHARK ul. Wileńska 40/12A, 49-300, Brzeg, Polska.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.


2. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
IX. Obowiązki spoczywające na Sprzedawcy
1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, przy czym Jeżeli Sprzedawca
nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
X. Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży


1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w
odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania 8)
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Biorąc pod uwagę powyższe Konsument powinien mieć na względzie, że zamawiany towar
spersonalizowany, wykonany na indywidualne zamówienie, w zapieczętowanym opakowaniu, albo
którego nie da się przywrócić do pierwotnego stanu, nie kwalifikuje takiego rodzaju towaru jako
podlegającego procedurze odstąpienia od umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument.


XI. Reklamacje i procedura reklamacyjna


1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady
Produktu.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady, czyli niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży można
składać pisemnie lub pocztą e-mail lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi w punkcie I.3
niniejszego Regulaminu.
4. Aby przyspieszyć rozpoznanie reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego:
zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych
kontaktowych Konsumenta. Wymagane jest załączenie do reklamacji oryginału dowodu zakupu
Produktu. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do
rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
5. Jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę, Klient może:
1) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad
albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z
umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może
odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany
wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach
Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć
wadliwy Produkt z dopiskiem „reklamacja” na adres: GOLDEN SHARK ul. Wileńska 40/12A, 49-300,
Brzeg, Polska. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie
jej załatwienia.
8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do
żądania doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie
obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności
Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
zawiadomienia przed jego upływem.
9. Sklep Internetowy w stosunku do Przedsiębiorców niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z
tytułu rękojmi.


XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148
z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
2) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Granice odpowiedzialności


1. Sklep Internetowy odpowiada za skutki użycia zakupionych Produktów wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem i w sposób oznaczony w informacji producenta dołączanych do Produktu, a także
wyłącznie w zakresie wskazanym przez obowiązujące normy prawa.
XIV. Pozostałe prawa i obowiązki
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas
nieokreślony.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym
czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed
rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania
usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta
Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta
na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą
usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w
wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni
roboczych.


XV. Dane osobowe


1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym
w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
1) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania
ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.


XVI. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem
linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają
na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa
autorskie do zdjęć, nazwa, znaki towarowe Sklepu Internetowego oraz producentów Produktów,
wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych
podlegają ochronie prawnej i należą do Sklepu Internetowego lub podmiotów, z którymi Sklep
Internetowy zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z
jakichkolwiek elementów Sklepu bez jego zgody.
6. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest
Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.